Skip to content

Edellytykset uuden kovan turvallisuuden valiokunnan perustamiselle täyttyvät

Suomi on turvallinen maa. Tämän toteamuksen olemme tottuneet kuulemaan uutisista ja lukemaan erilaisista kansainvälisistä raporteista. Ei siis ole mikään ihme, että maatamme usein pidetäänkin rauhallisena lintukotona pohjolan perukoilla.

Maamme menestyksen kannalta turvallisuudesta huolehtiminen onkin ensisijaisen tärkeää. Turvallisuus on hyvinvoivan yhteiskunnan välttämätön edellytys. Meidän päättäjien on pidettävä huolta siitä, että Suomi pidetään turvallisena tulevaisuudessakin.

Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut viime vuosina paljon. Uudet uhat ovat nousseet perinteisten uhkakuvien rinnalle niin maamme rajojen sisällä kuin ulkopuolellakin. Uhkakuvien kirjon laajentuessa viranomaisilta ja päätöksentekijöitä edellytetään kykyä pysyä muutoksen vauhdissa.

Näiden uhkakuvien ennaltaehkäiseminen vaatii koko yhteiskunnaltamme aikaisempaa enemmän. Laajan turvallisuuskäsitteen mukaisesti huomiota on kiinnitettävä turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin aina toimivasta sosiaaliturvasta uskottavaan maanpuolustukseen.

Samalla ajattelu- ja toimintatapojamme on pystyttävä päivittämään niin, että ne vastaavat muuttuneen turvallisuustoimintaympäristön reunaehtoja. Tämä vaatimus koskee myös hallintoa ja sitä parlamentaarista päätöksentekoa, jonka tehtävänä on rakentaa turvallisuuslainsäädäntöä.

Kuuden vuoden ajan olen toiminut eduskunnan hallintovaliokunnan ja puolustusvaliokunnan jäsenenä sekä varapuheenjohtajana. Moni sisäisen turvallisuuden kannalta keskeinen asia on pirstoutunut juuri näiden kahden valiokunnan välille.

Käytännössä parlamentaarisen kokonaisturvallisuuden katveeseen jää hajautetun valiokuntarakenteen johdosta hybridin mentävä aukko. Jos kansanedustaja ei istu itseni tavoin molemmissa valiokunnissa, on laajasta turvallisuudesta vaikea saada selkeää kokonaiskuvaa.

Tämän aukon täyttämiseksi tulisi perustaa uusi erillinen ”kovan turvallisuuden” valiokunta, jotta sisäistä ja ulkoista turvallisuutta pystyttäisiin tarkastelemaan kokonaisuutena yhden valiokunnan toimesta.

Valiokunnan agendalle koottaisiin yhdeksi kokonaisuudeksi sisäisen turvallisuuden, kuten poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen sekä maanpuolustuksen asiat. Tälle valiokunnalle sopisivat myös vastuut tiedustelutoiminnan parlamentaarisesta valvonnasta.

Näin eduskunnalle luotaisiin ajan vaatimukset täyttävä parlamentaarinen toimielin, jolla olisi laajat tiedonsaantimahdollisuudet turvallisuuspolitiikan päätöksenteon laadun varmistamiseksi.

Mika Kari
Kansanedustaja (sd.)

Comments are closed.